نمایش 1–12 از 132 نتیجه

فیلتر محصولات

دسته بندی محصولات
  قیمت محصولات

   کابل قدرت

   کابل آلومینیومی خودنگهدار 70+25+120×3 با عایق XLPE سیمیا

   موجود

   302,100 تومان
   کد کالا: 976339
   کابل آلومینیومی خودنگهدار 70+25+120×3 با عایق XLPE سیمیا با سطح مقطع 70+25+120 و بصورت چند رشته تولید می‌شود. از کابل آلومینیومی خودنگهدار 70+25+120×3 می‌توانید جهـت انتقال و توزیع نـیرو در خطوط هوایی استفاده کنید و خصوصیات بهتری نسبت به هادی‌های آنیل نشده مسی ارائه می‌دهند(این محصول به صورت متری به فروش می رسد.)

   کابل آلومینیومی خودنگهدار 70+25+95×3 با عایق XLPE سیمیا

   موجود

   257,800 تومان
   کد کالا: 976338
   کابل آلومینیومی خودنگهدار 70+25+95×3 با عایق XLPE سیمیا با سطح مقطع 70+25+95 و بصورت چند رشته تولید می‌شود. از کابل آلومینیومی خودنگهدار 70+25+95×3 می‌توانید جهـت انتقال و توزیع نـیرو در خطوط هوایی استفاده کنید و خصوصیات بهتری نسبت به هادی‌های آنیل نشده مسی ارائه می‌دهند.(این محصول به صورت متری به فروش می رسد.)

   کابل آلومینیومی خودنگهدار 70+16+70×3 با عایق XLPE سیمیا

   موجود

   201,500 تومان
   کد کالا: 976337
   کابل آلومینیومی خودنگهدار 70+16+70×3 با عایق XLPE سیمیا با سطح مقطع 70+16+70 و بصورت چند رشته تولید می‌شود. از کابل آلومینیومی خودنگهدار 70+16+70×3 می‌توانید جهـت انتقال و توزیع نـیرو در خطوط هوایی استفاده کنید و خصوصیات بهتری نسبت به هادی‌های آنیل نشده مسی ارائه می‌دهند.(این محصول به صورت متری به فروش می رسد.)

   کابل آلومینیومی خودنگهدار 50+16+50×3 با عایق XLPE سیمیا

   موجود

   148,600 تومان
   کد کالا: 976336
   کابل آلومینیومی خودنگهدار 50+16+50×3 با عایق XLPE سیمیا با سطح مقطع 50+16+50 و بصورت چند رشته تولید می‌شود. از کابل آلومینیومی خودنگهدار 50+16+50×3 می‌توانید جهـت انتقال و توزیع نـیرو در خطوط هوایی استفاده کنید و خصوصیات بهتری نسبت به هادی‌های آنیل نشده مسی ارائه می‌دهند.(این محصول به صورت متری به فروش می رسد.)

   کابل آلومینیومی خودنگهدار 50+16+35×3 با عایق XLPE سیمیا

   موجود

   127,200 تومان
   کد کالا: 976335
   کابل آلومینیومی خودنگهدار 50+16+35×3 با عایق XLPE سیمیا با سطح مقطع 50+16+35 و بصورت چند رشته تولید می‌شود. از کابل آلومینیومی خودنگهدار 50+16+35×3 می‌توانید جهـت انتقال و توزیع نـیرو در خطوط هوایی استفاده کنید و خصوصیات بهتری نسبت به هادی‌های آنیل نشده مسی ارائه می‌دهند.(این محصول به صورت متری به فروش می رسد.)

   کابل آلومینیومی خودنگهدار 25+25+95+95×3 با عایق XLPE سیمیا

   موجود

   275,600 تومان
   کد کالا: 976334
   کابل آلومینیومی خودنگهدار 25+25+95+95×3 با عایق XLPE سیمیا با سطح مقطع 25+25+95+95 و بصورت چند رشته تولید می‌شود. از کابل آلومینیومی خودنگهدار 25+25+95+95×3 می‌توانید جهـت انتقال و توزیع نـیرو در خطوط هوایی استفاده کنید و خصوصیات بهتری نسبت به هادی‌های آنیل نشده مسی ارائه می‌دهند.(این محصول به صورت متری به فروش می رسد.)

   کابل آلومینیومی خودنگهدار 25+25+70+70×3 با عایق XLPE سیمیا

   موجود

   213,400 تومان
   کد کالا: 976333
   کابل آلومینیومی خودنگهدار 25+25+70+70×3 با عایق XLPE سیمیا با سطح مقطع 25+25+70+70 و بصورت چند رشته تولید می‌شود. از کابل آلومینیومی خودنگهدار 25+25+70+70×3 می‌توانید جهـت انتقال و توزیع نـیرو در خطوط هوایی استفاده کنید و خصوصیات بهتری نسبت به هادی‌های آنیل نشده مسی ارائه می‌دهند.(این محصول به صورت متری به فروش می رسد.)

   کابل آلومینیومی خودنگهدار 25+25+50+50×3 با عایق XLPE سیمیا

   موجود

   163,400 تومان
   کد کالا: 976332
   کابل آلومینیومی خودنگهدار 25+25+50+50×3 با عایق XLPE سیمیا با سطح مقطع 25+25+50+50 و بصورت چند رشته تولید می‌شود. از کابل آلومینیومی خودنگهدار 25+25+50+50×3 می‌توانید جهـت انتقال و توزیع نـیرو در خطوط هوایی استفاده کنید و خصوصیات بهتری نسبت به هادی‌های آنیل نشده مسی ارائه می‌دهند.(این محصول به صورت متری به فروش می رسد.)

   کابل آلومینیومی خودنگهدار 25+25+35+35×3 با عایق XLPE سیمیا

   موجود

   130,700 تومان
   کد کالا: 976331
   کابل آلومینیومی خودنگهدار 25+25+35+35×3 با عایق XLPE سیمیا با سطح مقطع 25+25+35+35 و بصورت چند رشته تولید می‌شود. از کابل آلومینیومی خودنگهدار 25+25+35+35×3 می‌توانید جهـت انتقال و توزیع نـیرو در خطوط هوایی استفاده کنید و خصوصیات بهتری نسبت به هادی‌های آنیل نشده مسی ارائه می‌دهند.(این محصول به صورت متری به فروش می رسد.)

   کابل آلومینیومی خودنگهدار 16+16+25+25×1 با عایق XLPE سیمیا

   موجود

   56,700 تومان
   کد کالا: 976317
   کابل آلومینیومی خودنگهدار 16+16+25+25×1 با عایق XLPE سیمیا با سطح مقطع 16+16+25+25 و بصورت چند رشته تولید می‌شود. از کابل آلومینیومی خودنگهدار 16+16+25+25×1 می‌توانید جهـت انتقال و توزیع نـیرو در خطوط هوایی استفاده کنید و خصوصیات بهتری نسبت به هادی‌های آنیل نشده مسی ارائه می‌دهند.(این محصول به صورت متری به فروش می رسد.)

   کابل آلومینیومی خودنگهدار 16+25+25×1 با عایق XLPE سیمیا

   موجود

   44,900 تومان
   کد کالا: 976316
   کابل آلومینیومی خودنگهدار 16+25+25×1 با عایق XLPE سیمیا با سطح مقطع 16+25+25 و بصورت چند رشته تولید می‌شود. از کابل آلومینیومی خودنگهدار 16+25+25×1 می‌توانید جهـت انتقال و توزیع نـیرو در خطوط هوایی استفاده کنید و خصوصیات بهتری نسبت به هادی‌های آنیل نشده مسی ارائه می‌دهند.(این محصول به صورت متری به فروش می رسد.)

   کابل آلومینیومی خودنگهدار 16+16+16×1 با عایق XLPE سیمیا

   موجود

   33,600 تومان
   کد کالا: 976315
   کابل آلومینیومی خودنگهدار 16+16+16×1 با عایق XLPE سیمیا با سطح مقطع 16+16+16 و بصورت چند رشته تولید می‌شود. از کابل آلومینیومی خودنگهدار 16+16+16×1 می‌توانید جهـت انتقال و توزیع نـیرو در خطوط هوایی استفاده کنید و خصوصیات بهتری نسبت به هادی‌های آنیل نشده مسی ارائه می‌دهند.(این محصول به صورت متری به فروش می رسد.)